Legislacion

Diario Oficial de Galicia

Axudas para o mantemento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social

24/01/2017

RESOLUCIÓN do 12 de xaneiro de 2017, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, pola que se procede á publicación das axudas concedidas en virtude da Orde do 29 de decembro de 2015 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o mantemento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.

Enlace relacionado