Legislacion

Diario Oficial de Galicia

Ayudas a la contratación de gestores de internacionalización

21/01/2016

RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2015 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a contratación de xestores de internacionalización, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva. DOG Nº 247 de 29 de diciembre

Enlace relacionado