Legislacion

Diario Oficial de Galicia

Bases de los premios y ayudas a proyectos piloto Fábrica 4.0

21/01/2016

RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2015 pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras dos premios e axudas deste instituto aos proxectos Piloto fábrica 4.0 en Galicia (Piloto fábrica 4.0), cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.
DOG Nº247 de 29 de diciembre

Enlace relacionado