Legislacion

Diario Oficial de Galicia

Subvenciones concedidas para implantar la RSE y la igualdad en las PYMES gallegas

01/03/2016

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA
RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 21 de abril de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para implantar a responsabilidade social empresarial (RSE) e a igualdade nas pequenas e medianas empresas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, e se convocan para o exercicio 2015. DOG Nº41 de 1 de marzo

Enlace relacionado